SPOSÓB PROWADZENIA KURSU:

Jest opisany szczegółowo w zakładce: MAKLER PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH - KURS MAKLERSKI


OGÓLNY PROGRAM KURSU MAKLERSKIEGO MAKLERS.PL:

  1. WSTĘPNE OMÓWIENIE EGZAMINU I METOD NAUKI NA EGZAMIN, RYNKI I INSTRUMENTY FINANSOWE, MATEMATYKA FINANSOWA
  2. MATEMATYKA FINANSOWA, ANALIZA I WYCENA INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH
  3. RACHUNKOWOŚĆ, ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTW I WYCENA AKCJI
  4. ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTW I WYCENA AKCJI, ETYKA ZAWODOWA
  5. ANALIZA INSTRUMENTÓW POCHODNYCH
  6. TECHNIKI NOTOWAŃ GIEŁDOWYCH - WYZNACZANIE KURSU OTWARCIA, ZAMKNIĘCIA, PO RÓWNOWAŻENIU RYNKU
  7. TECHNIKI NOTOWAŃ GIEŁDOWYCH - NOTOWANIA CIĄGŁE, PRAWO W PIGUŁCE
  8. STRATEGIE INWESTYCYJNE, STRATEGIA PRZYGOTOWANIA I ROZWIĄZYWANIA TESTU NA EGZAMINIE

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KURSU MAKLERSKIEGO MAKLERS.PL:

Program kursu maklerskiego Maklers.pl jest w spójny znajnowszym komunikatem Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych w sprawie zakresu tematycznego egzaminu na maklera papierów wartościowych.

Wyjaśnianie poniższych zagadnień, odbywa się za pomocą literatury zalecanej przez KNF, ustaw i regulacji z listy KNF, zadań z historycznych egzaminów i przykładów z życia.

1. RACHUNKOWOŚĆ

  • Bilans
  • Rachunek zysków i strat
  • Rachunek przepływów pieniężnych
  • Pozostałe informacje

2. RYNKI I INSTRUMENTY FINANSOWE

  • Zagadnienia podstawowe
    • Funkcje rynków kapitałowych.
    • Rynki pierwotne i wtórne.
    • Giełdy a rynki pozagiełdowe.
    • Zawieranie i rozliczanie transakcji na rynkach.
    • Rynki kierowane cenami i kierowane zleceniami.
    • Rynki regulowane i nieregulowane.
    • Wielkość i płynność rynku, koszty transakcyjne.
    • Źródła informacji o rynku.

3. MATEMATYKA FINANSOWA

  • Zagadnienia podstawowe
    • Procent prosty i procent składany.
    • Stopa procentowa nominalna i efektywna.
    • Stopa zwrotu z inwestycji.
    • Wpływ inflacji na stopę zwrotu z inwestycji (realna stopa zwrotu).
    • Wpływ stopy opodatkowania na stopę zwrotu z inwestycji.
    • Dyskonto i stopa dyskonta.
  • Wartość pieniądza w czasie.
    • Wartość przyszła.
    • Wartość bieżąca.
    • Wartość przyszła renty.
    • Wartość bieżąca renty.
    • Wartość bieżąca renty wieczystej.
  • Kredyty.
    • Oprocentowanie nominalne i efektywne kredytu.
    • Kredyty o równych płatnościach rat kapitałowych.
    • Kredyty o równych kwotach spłaty kredytu.
  • Metody oceny efektywności inwestycji.
    • Wartość bieżąca netto inwestycji.
    • Wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji.
    • Zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji.
    • Indeks rentowności.
    • Okres zwrotu z inwestycji.

4. ANALIZA I WYCENA INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH

  • Rodzaje ryzyk związanych z instrumentami dłużnymi.
    • Ryzyko stopy procentowej.
    • Ryzyko reinwestycji.
    • Ryzyko przedterminowego wykupu.
    • Ryzyko kredytowe (niewypłacalności).
    • Ryzyko zmian struktury terminowej.
    • Ryzyko inflacji.
    • Ryzyko płynności.
    • Ryzyko kursowe.
  • Klasyfikacja stóp zwrotu z instrumentów dłużnych.
    • Nominalna stopa zwrotu.
    • Bieżąca stopa zwrotu (ang. current rate).
    • Stopa zwrotu w terminie do wykupu (ang. yield to maturnity).
  • Rodzaje instrumentów dłużnych.
    • Bony skarbowe.
    • Obligacje skarbowe.
    • Obligacje samorządowe.
    • Obligacje korporacyjne.
  • Poziom i struktura terminowa stóp procentowych.
    • Krzywa rentowności.
    • Teorie kształtowania się krzywej rentowności (oczekiwań, płynności, segmentacji rynku).
    • Czynniki mające wpływ na kształt krzywej rentowności.
  • Analiza obligacji skarbowych.
    • Cena obligacji a stopa zwrotu z obligacji.
    • Czas trwania obligacji (ang. duration).
    • Zmodyfikowany czas trwania obligacji (ang. modified duration).
    • Wypukłość obligacji (ang. convexity).
    • Analiza wrażliwości obligacji na zmiany stóp procentowych.

5. ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTW I WYCENA AKCJI

  • Analiza finansowa przedsiębiorstw.
    • Źródła informacji dla potrzeb analizy finansowej.
    • Analiza finansowa przedsiębiorstw z uwzględnieniem banków i zakładów ubezpieczeń.
      • Analiza trendu.
      • Analiza porównawcza struktury pionowej i poziomej bilansu.
      • Analiza rachunku zysków i strat.
      • Analiza przepływów gotówkowych.
    • Analiza wskaźnikowa.
      • Wskaźniki płynności.
        • Wskaźnik bieżącej płynności finansowej (ang. current ratio).
        • Wskaźnik szybkiej płynności (ang. quick ratio).
        • Wskaźnik płynności gotówkowej (ang. cash ratio).
      • Wskaźniki aktywności (efektywności).
        • Wskaźnik obrotu należnościami.
        • Wskaźnik obrotu zapasami.
        • Średni obrót należnościami wyrażony w liczbie dni.
        • Liczba dni utrzymania zapasów.
        • Wskaźnik obrotu zobowiązaniami.
        • Okres płatności zobowiązań.
        • Marża zysku brutto.
        • Marża zysku operacyjnego.
        • Marża zysku netto.
      • Wskaźniki zadłużenia.
        • Wskaźnik udziału zadłużenia w całkowitym kapitale przedsiębiorstwa.
        • Wskaźnik pokrycia kosztów finansowych.
        • Gotówkowy wskaźnik pokrycia zobowiązań.
        • Wskaźnik dług/kapitał własny (ang. debt/equity ratio).
        • Wskaźnik zadłużenie długoterminowe/kapitał całkowity (ang. long term debt/total capital ratio).
      • Wskaźniki rentowności.
        • Stopa zwrotu z aktywów (ROA).
        • Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE).
        • Stopa zwrotu z kapitału (ROC).
        • Obrót aktywami całkowitymi (ang. total assets turnover).
        • Obrót aktywami trwałymi netto (ang. net fixed assets turnover).
        • Obrót kapitałem własnym (ang. equity turnover).
      • Wskaźniki wyceny rynkowej.
      • Współczynnik wypłacalności (dla banków).
      • Margines wypłacalności i kapitał gwarancyjny (dla zakładów ubezpieczeń).
      • Model Du Ponta.
      • Możliwości i ograniczenia analizy wskaźnikowej.
    • Stopień dźwigni operacyjnej (DOL), finansowej (DFL) i całkowitej (DTL).
    • Ekonomiczna interpretacja wskaźników.
    • Analiza struktury kapitałowej.
  • Analiza i wycena akcji.
    • Proces wyceny akcji.
      • Wybór metody wyceny.
      • Zawartość raportu analitycznego.
      • Znaczenie procesu wyceny w zarządzaniu portfelem inwestycyjnym.
    • Klasyfikacja metod wyceny.
      • Metody majątkowe.
        • Metoda wartości księgowej.
        • Metoda skorygowanej wartości księgowej.
        • Metoda wartości likwidacyjnej.
        • Metoda odtworzeniowa.
      • Metody porównawcze.
      • Metody mieszane.
        • Metoda klasyczna.
        • Uproszczona metoda UEC.
        • Metoda UEC.
        • Metoda pośrednia.
        • Metoda bezpośrednia.
        • Metoda nabycia rocznych zysków.
      • Metody dochodowe.
        • Metoda Equity Cash Flow (ECF).
        • Metoda Free Cash Flow (FCF).
        • Metoda Capital Cash Flow.
        • Metoda Adjusted Present Value.
        • Metoda opcji rzeczywistych (ang. real options valuation)
    • Modele kapitalizacji dywidend (Williamsa - Gordona).
      • Ogólny model kapitalizacji dywidend.
      • Model stałej dywidendy i stałego wzrostu dywidendy.
      • Implikowana stopa wzrostu dywidendy.
      • Metody szacowania wymaganej stopy zwrotu.
      • Wpływ polityki dywidend na wartość akcji.
    • Modele dyskontowania przepływów gotówkowych.
      • Etapy wyceny.
      • Prognozowanie wolnych przepływów gotówkowych.
      • Wartość końcowa (rezydualna).
      • Średni ważony kosztu kapitału z uwzględnieniem zastosowania modelu CAPM.
      • Aktywa pozaoperacyjne i wartość firmy.
      • Analiza wrażliwości.
    • Metody porównawcze wyceny akcji.
      • Znaczenie mnożników w wycenie akcji.
      • Metoda wskaźnika ceny do zysku.
      • Metoda wskaźnika ceny do przepływów gotówkowych.
      • Metoda wskaźnika wartości firmy do zysku operacyjnego (EV/EBIT).
      • Pozostałe metody wskaźnikowe.
    • Model ekonomicznej wartości dodanej.
    • Wady i zalety metod wyceny akcji.

6. ANALIZA INSTRUMENTÓW POCHODNYCH

  • Zagadnienia podstawowe.
    • Mechanizm działania instrumentów pochodnych.
    • Operacje typu zabezpieczającego.
    • Operacje typu spekulacyjnego.
    • Operacje typu arbitrażowego.
    • Krótka sprzedaż.
  • Kontrakty futures.
    • Rodzaje kontraktów futures.
    • Zasady i metody wyceny kontraktów futures.
    • Czynniki warunkujące ceny kontraktów.
    • Kontrakty futures a kontrakty forward.
  • Opcje.
    • Rodzaje opcji.
    • Czynniki warunkujące cenę opcji i ich pomiar.
    • Wartość wewnętrzna a wartość czasowa opcji.
    • Wykorzystanie opcji.
    • Strategie handlu opcjami.
    • Podstawowe informacje na temat modeli wyceny opcji.
      • Model Cox’a – Ross’a – Rubinstein’a (model dwumianowy).
      • Model Black’a – Scholes’a – Merton’a.

7. STRATEGIE INWESTYCYJNE

  • Ryzyko i zysk.
    • Stopa zwrotu i ryzyko inwestycyjne.
    • Klasyfikacja ryzyk inwestycyjnych.
    • Pomiar ryzyka za pomocą wariancji i odchylenia standardowego.
    • Kowariancja i współczynnik korelacji.
    • Współczynnik zmienności.
    • Współczynnik beta.
  • Dywersyfikacja ryzyka.
    • Ryzyko dywersyfikowalne i niedywersyfikowalne.
    • Dywersyfikacja sektorowa.
    • Dywersyfikacja w ramach kategorii ratingowych.
    • Dywersyfikacja ponadnarodowa.
    • Dywersyfikacja Markowitza.
    • Nadmierna dywersyfikacja.
  • Model jednowskaźnikowy Sharpe'a.
    • Linia charakterystyczna papieru wartościowego (ang. security characteristic line, SCL).
    • Znaczenie współczynnika beta.
    • Ryzyko rynkowe (systematyczne) i ryzyko specyficzne (niesystematyczne).
  • Model wyceny aktywów kapitałowych (ang. capital asset pricing model, CAPM).
    • Założenia i konstrukcja modelu.
    • Linia rynku kapitałowego (ang. capital market line, CML).
    • Linia rynku papierów wartościowych (ang. security market line, SML).
    • Portfele niedowartościowane i przewartościowane.
  • Cele i ograniczenia inwestycyjne klienta.
    • Oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji.
    • Akceptowany poziom ryzyka.
    • Oczekiwana płynność inwestycji.
    • Zakładany horyzont inwestycyjny.
    • Pozostałe uwarunkowania inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych.
  • Podstawowe strategie zarządzania portfelami.
    • Mechaniczne metody inwestowania (stałej kwoty kapitału, stałej relacji, cenowowskaźnikowa).
    • Zarządzanie aktywne i pasywne.
    • Zarządzanie krótkookresowe i długookresowe.
    • Strategie zarządzania portfelami akcyjnymi.
    • Strategie zarządzania portfelami papierów dłużnych.
    • Strategie zarządzania portfelami mieszanymi (alokacja aktywów).
    • Wykorzystanie instrumentów pochodnych w strategiach inwestycyjnych.
  • Ocena efektywności zarządzania portfelami.
    • Analiza osiągniętych stóp zwrotu względem benchmarku.
    • Mierniki efektywności zarządzania portfelami (Treynora, Sharpa i Jensena).
    • Analiza porównawcza portfeli.
    • Globalne standardy prezentacji wyników zarządzania (ang. Global Investment Performance Standards, GIPS).

8. TECHNIKI NOTOWAŃ GIEŁDOWYCH - WYZNACZANIE KURSU OTWARCIA, ZAMKNIĘCIA, PO RÓWNOWAŻENIU RYNKU

  • Harmonogram sesji
  • Typy zleceń
  • Ograniczenia statyczne wahań kursów
  • Zasady wyznaczania kursu jednolitego, otwarcia, zamknięcia, po równoważeniu rynku

9. TECHNIKI NOTOWAŃ GIEŁDOWYCH - NOTOWANIA CIĄGŁE

  • Kontynuacja tematu
  • Ograniczenia statyczne i dynamiczne wahań kursów
  • Kolejność realizacji transakcji

10. PRAWO W PIGUŁCE

  • Najważniejsze zagadnienia prawne.
  • Schematy nauki prawa do egzaminu.

11. INFORMACJE O EGZAMINIE

  • Omówienie egzaminu państwowego na Maklera Papierów Wartościowych.
  • Strategie rozwiązywania testu na egzaminie.

LAUREACI:

Pomogliśmy zdobyć:

- min. 425 licencji MPW

- min. 92 licencje DI

SKONTAKTUJ SIĘ:

E-mail: kontakt@maklers.pl

Facebook: Maklers FB

Telefon: 791-784-004

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.