MAKLERS.ARSLEGE.PL      DI.ARSLEGE.PL

Maklers.pl jest firmą szkoleniową (a nie inwestycyjną)

SPOSÓB PROWADZENIA KURSU:

Jest opisany szczegółowo w zakładce: MAKLER PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH - KURS MAKLERSKI


OGÓLNY PROGRAM KURSU MAKLERSKIEGO MAKLERS.PL:

 1. WSTĘPNE OMÓWIENIE EGZAMINU I METOD NAUKI NA EGZAMIN, RYNKI I INSTRUMENTY FINANSOWE, MATEMATYKA FINANSOWA
 2. MATEMATYKA FINANSOWA, ANALIZA I WYCENA INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH
 3. RACHUNKOWOŚĆ, ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTW I WYCENA AKCJI
 4. ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTW I WYCENA AKCJI, ETYKA ZAWODOWA
 5. ANALIZA INSTRUMENTÓW POCHODNYCH
 6. TECHNIKI NOTOWAŃ GIEŁDOWYCH - WYZNACZANIE KURSU OTWARCIA, ZAMKNIĘCIA, PO RÓWNOWAŻENIU RYNKU
 7. TECHNIKI NOTOWAŃ GIEŁDOWYCH - NOTOWANIA CIĄGŁE, PRAWO W PIGUŁCE
 8. STRATEGIE INWESTYCYJNE, STRATEGIA PRZYGOTOWANIA I ROZWIĄZYWANIA TESTU NA EGZAMINIE

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KURSU MAKLERSKIEGO MAKLERS.PL:

Program kursu maklerskiego Maklers.pl jest w spójny znajnowszym komunikatem Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych w sprawie zakresu tematycznego egzaminu na maklera papierów wartościowych.

Wyjaśnianie poniższych zagadnień, odbywa się za pomocą literatury zalecanej przez KNF, ustaw i regulacji z listy KNF, zadań z historycznych egzaminów i przykładów z życia.

1. RACHUNKOWOŚĆ

 • Bilans
 • Rachunek zysków i strat
 • Rachunek przepływów pieniężnych
 • Pozostałe informacje

2. RYNKI I INSTRUMENTY FINANSOWE

 • Zagadnienia podstawowe
  • Funkcje rynków kapitałowych.
  • Rynki pierwotne i wtórne.
  • Giełdy a rynki pozagiełdowe.
  • Zawieranie i rozliczanie transakcji na rynkach.
  • Rynki kierowane cenami i kierowane zleceniami.
  • Rynki regulowane i nieregulowane.
  • Wielkość i płynność rynku, koszty transakcyjne.
  • Źródła informacji o rynku.

3. MATEMATYKA FINANSOWA

 • Zagadnienia podstawowe
  • Procent prosty i procent składany.
  • Stopa procentowa nominalna i efektywna.
  • Stopa zwrotu z inwestycji.
  • Wpływ inflacji na stopę zwrotu z inwestycji (realna stopa zwrotu).
  • Wpływ stopy opodatkowania na stopę zwrotu z inwestycji.
  • Dyskonto i stopa dyskonta.
 • Wartość pieniądza w czasie.
  • Wartość przyszła.
  • Wartość bieżąca.
  • Wartość przyszła renty.
  • Wartość bieżąca renty.
  • Wartość bieżąca renty wieczystej.
 • Kredyty.
  • Oprocentowanie nominalne i efektywne kredytu.
  • Kredyty o równych płatnościach rat kapitałowych.
  • Kredyty o równych kwotach spłaty kredytu.
 • Metody oceny efektywności inwestycji.
  • Wartość bieżąca netto inwestycji.
  • Wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji.
  • Zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji.
  • Indeks rentowności.
  • Okres zwrotu z inwestycji.

4. ANALIZA I WYCENA INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH

 • Rodzaje ryzyk związanych z instrumentami dłużnymi.
  • Ryzyko stopy procentowej.
  • Ryzyko reinwestycji.
  • Ryzyko przedterminowego wykupu.
  • Ryzyko kredytowe (niewypłacalności).
  • Ryzyko zmian struktury terminowej.
  • Ryzyko inflacji.
  • Ryzyko płynności.
  • Ryzyko kursowe.
 • Klasyfikacja stóp zwrotu z instrumentów dłużnych.
  • Nominalna stopa zwrotu.
  • Bieżąca stopa zwrotu (ang. current rate).
  • Stopa zwrotu w terminie do wykupu (ang. yield to maturnity).
 • Rodzaje instrumentów dłużnych.
  • Bony skarbowe.
  • Obligacje skarbowe.
  • Obligacje samorządowe.
  • Obligacje korporacyjne.
 • Poziom i struktura terminowa stóp procentowych.
  • Krzywa rentowności.
  • Teorie kształtowania się krzywej rentowności (oczekiwań, płynności, segmentacji rynku).
  • Czynniki mające wpływ na kształt krzywej rentowności.
 • Analiza obligacji skarbowych.
  • Cena obligacji a stopa zwrotu z obligacji.
  • Czas trwania obligacji (ang. duration).
  • Zmodyfikowany czas trwania obligacji (ang. modified duration).
  • Wypukłość obligacji (ang. convexity).
  • Analiza wrażliwości obligacji na zmiany stóp procentowych.

5. ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTW I WYCENA AKCJI

 • Analiza finansowa przedsiębiorstw.
  • Źródła informacji dla potrzeb analizy finansowej.
  • Analiza finansowa przedsiębiorstw z uwzględnieniem banków i zakładów ubezpieczeń.
   • Analiza trendu.
   • Analiza porównawcza struktury pionowej i poziomej bilansu.
   • Analiza rachunku zysków i strat.
   • Analiza przepływów gotówkowych.
  • Analiza wskaźnikowa.
   • Wskaźniki płynności.
    • Wskaźnik bieżącej płynności finansowej (ang. current ratio).
    • Wskaźnik szybkiej płynności (ang. quick ratio).
    • Wskaźnik płynności gotówkowej (ang. cash ratio).
   • Wskaźniki aktywności (efektywności).
    • Wskaźnik obrotu należnościami.
    • Wskaźnik obrotu zapasami.
    • Średni obrót należnościami wyrażony w liczbie dni.
    • Liczba dni utrzymania zapasów.
    • Wskaźnik obrotu zobowiązaniami.
    • Okres płatności zobowiązań.
    • Marża zysku brutto.
    • Marża zysku operacyjnego.
    • Marża zysku netto.
   • Wskaźniki zadłużenia.
    • Wskaźnik udziału zadłużenia w całkowitym kapitale przedsiębiorstwa.
    • Wskaźnik pokrycia kosztów finansowych.
    • Gotówkowy wskaźnik pokrycia zobowiązań.
    • Wskaźnik dług/kapitał własny (ang. debt/equity ratio).
    • Wskaźnik zadłużenie długoterminowe/kapitał całkowity (ang. long term debt/total capital ratio).
   • Wskaźniki rentowności.
    • Stopa zwrotu z aktywów (ROA).
    • Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE).
    • Stopa zwrotu z kapitału (ROC).
    • Obrót aktywami całkowitymi (ang. total assets turnover).
    • Obrót aktywami trwałymi netto (ang. net fixed assets turnover).
    • Obrót kapitałem własnym (ang. equity turnover).
   • Wskaźniki wyceny rynkowej.
   • Współczynnik wypłacalności (dla banków).
   • Margines wypłacalności i kapitał gwarancyjny (dla zakładów ubezpieczeń).
   • Model Du Ponta.
   • Możliwości i ograniczenia analizy wskaźnikowej.
  • Stopień dźwigni operacyjnej (DOL), finansowej (DFL) i całkowitej (DTL).
  • Ekonomiczna interpretacja wskaźników.
  • Analiza struktury kapitałowej.
 • Analiza i wycena akcji.
  • Proces wyceny akcji.
   • Wybór metody wyceny.
   • Zawartość raportu analitycznego.
   • Znaczenie procesu wyceny w zarządzaniu portfelem inwestycyjnym.
  • Klasyfikacja metod wyceny.
   • Metody majątkowe.
    • Metoda wartości księgowej.
    • Metoda skorygowanej wartości księgowej.
    • Metoda wartości likwidacyjnej.
    • Metoda odtworzeniowa.
   • Metody porównawcze.
   • Metody mieszane.
    • Metoda klasyczna.
    • Uproszczona metoda UEC.
    • Metoda UEC.
    • Metoda pośrednia.
    • Metoda bezpośrednia.
    • Metoda nabycia rocznych zysków.
   • Metody dochodowe.
    • Metoda Equity Cash Flow (ECF).
    • Metoda Free Cash Flow (FCF).
    • Metoda Capital Cash Flow.
    • Metoda Adjusted Present Value.
    • Metoda opcji rzeczywistych (ang. real options valuation)
  • Modele kapitalizacji dywidend (Williamsa - Gordona).
   • Ogólny model kapitalizacji dywidend.
   • Model stałej dywidendy i stałego wzrostu dywidendy.
   • Implikowana stopa wzrostu dywidendy.
   • Metody szacowania wymaganej stopy zwrotu.
   • Wpływ polityki dywidend na wartość akcji.
  • Modele dyskontowania przepływów gotówkowych.
   • Etapy wyceny.
   • Prognozowanie wolnych przepływów gotówkowych.
   • Wartość końcowa (rezydualna).
   • Średni ważony kosztu kapitału z uwzględnieniem zastosowania modelu CAPM.
   • Aktywa pozaoperacyjne i wartość firmy.
   • Analiza wrażliwości.
  • Metody porównawcze wyceny akcji.
   • Znaczenie mnożników w wycenie akcji.
   • Metoda wskaźnika ceny do zysku.
   • Metoda wskaźnika ceny do przepływów gotówkowych.
   • Metoda wskaźnika wartości firmy do zysku operacyjnego (EV/EBIT).
   • Pozostałe metody wskaźnikowe.
  • Model ekonomicznej wartości dodanej.
  • Wady i zalety metod wyceny akcji.

6. ANALIZA INSTRUMENTÓW POCHODNYCH

 • Zagadnienia podstawowe.
  • Mechanizm działania instrumentów pochodnych.
  • Operacje typu zabezpieczającego.
  • Operacje typu spekulacyjnego.
  • Operacje typu arbitrażowego.
  • Krótka sprzedaż.
 • Kontrakty futures.
  • Rodzaje kontraktów futures.
  • Zasady i metody wyceny kontraktów futures.
  • Czynniki warunkujące ceny kontraktów.
  • Kontrakty futures a kontrakty forward.
 • Opcje.
  • Rodzaje opcji.
  • Czynniki warunkujące cenę opcji i ich pomiar.
  • Wartość wewnętrzna a wartość czasowa opcji.
  • Wykorzystanie opcji.
  • Strategie handlu opcjami.
  • Podstawowe informacje na temat modeli wyceny opcji.
   • Model Cox’a – Ross’a – Rubinstein’a (model dwumianowy).
   • Model Black’a – Scholes’a – Merton’a.

7. STRATEGIE INWESTYCYJNE

 • Ryzyko i zysk.
  • Stopa zwrotu i ryzyko inwestycyjne.
  • Klasyfikacja ryzyk inwestycyjnych.
  • Pomiar ryzyka za pomocą wariancji i odchylenia standardowego.
  • Kowariancja i współczynnik korelacji.
  • Współczynnik zmienności.
  • Współczynnik beta.
 • Dywersyfikacja ryzyka.
  • Ryzyko dywersyfikowalne i niedywersyfikowalne.
  • Dywersyfikacja sektorowa.
  • Dywersyfikacja w ramach kategorii ratingowych.
  • Dywersyfikacja ponadnarodowa.
  • Dywersyfikacja Markowitza.
  • Nadmierna dywersyfikacja.
 • Model jednowskaźnikowy Sharpe'a.
  • Linia charakterystyczna papieru wartościowego (ang. security characteristic line, SCL).
  • Znaczenie współczynnika beta.
  • Ryzyko rynkowe (systematyczne) i ryzyko specyficzne (niesystematyczne).
 • Model wyceny aktywów kapitałowych (ang. capital asset pricing model, CAPM).
  • Założenia i konstrukcja modelu.
  • Linia rynku kapitałowego (ang. capital market line, CML).
  • Linia rynku papierów wartościowych (ang. security market line, SML).
  • Portfele niedowartościowane i przewartościowane.
 • Cele i ograniczenia inwestycyjne klienta.
  • Oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji.
  • Akceptowany poziom ryzyka.
  • Oczekiwana płynność inwestycji.
  • Zakładany horyzont inwestycyjny.
  • Pozostałe uwarunkowania inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych.
 • Podstawowe strategie zarządzania portfelami.
  • Mechaniczne metody inwestowania (stałej kwoty kapitału, stałej relacji, cenowowskaźnikowa).
  • Zarządzanie aktywne i pasywne.
  • Zarządzanie krótkookresowe i długookresowe.
  • Strategie zarządzania portfelami akcyjnymi.
  • Strategie zarządzania portfelami papierów dłużnych.
  • Strategie zarządzania portfelami mieszanymi (alokacja aktywów).
  • Wykorzystanie instrumentów pochodnych w strategiach inwestycyjnych.
 • Ocena efektywności zarządzania portfelami.
  • Analiza osiągniętych stóp zwrotu względem benchmarku.
  • Mierniki efektywności zarządzania portfelami (Treynora, Sharpa i Jensena).
  • Analiza porównawcza portfeli.
  • Globalne standardy prezentacji wyników zarządzania (ang. Global Investment Performance Standards, GIPS).

8. TECHNIKI NOTOWAŃ GIEŁDOWYCH - WYZNACZANIE KURSU OTWARCIA, ZAMKNIĘCIA, PO RÓWNOWAŻENIU RYNKU

 • Harmonogram sesji
 • Typy zleceń
 • Ograniczenia statyczne wahań kursów
 • Zasady wyznaczania kursu jednolitego, otwarcia, zamknięcia, po równoważeniu rynku

9. TECHNIKI NOTOWAŃ GIEŁDOWYCH - NOTOWANIA CIĄGŁE

 • Kontynuacja tematu
 • Ograniczenia statyczne i dynamiczne wahań kursów
 • Kolejność realizacji transakcji

10. PRAWO W PIGUŁCE

 • Najważniejsze zagadnienia prawne.
 • Schematy nauki prawa do egzaminu.

11. INFORMACJE O EGZAMINIE

 • Omówienie egzaminu państwowego na Maklera Papierów Wartościowych.
 • Strategie rozwiązywania testu na egzaminie.

LAUREACI:

Pomogliśmy zdobyć:

- ponad 500 licencji MPW

- ponad 100 licencji DI

SKONTAKTUJ SIĘ:

E-mail: kontakt@maklers.pl

Facebook: Maklers FB

Telefon: 791-784-004

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.